Güncel

Piyasadan haberler

AKSA… Davanın bugünkü duruşmasında Mahkemece, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenilmesine, bir sonraki duruşmanın 24 Şubat 2022 günü saat 14:05’e bırakılmasına karar verilmiştir.

AKMGY… Davanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun, temyiz yolu açık olmak üzere Şirket lehine esastan reddine karar verilmiştir.

BAKAB… Şirket, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği müracaat neticesinde tevsi ve modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere 20/10/2024 tarihine kadar geçerli olan ve toplam 65.000.000 TL’lik sabit yatırımlı ilave istihdam kapasiteli 529177 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi’ni almıştır. Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi’nde öngörülen destek unsurları “Gümrük Vergisi Muafiyeti” , “KDV İstisnası” şeklindedir. Teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik koşulları ve şirketin finansal durumuna göre değerlendirilerek teşvikin süresinin uzatılmasına süreç içinde karar verilecektir.

DESA… “Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Erasta Edirne Desa Şubesi” ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 04.11.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Desa mağazamızın alanı 232,00 m2’dir.

DOHOL… TTK 191/1’e göre dönüşüm oranı ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının gerçeğe uygun ve adil bir şekilde tespiti ve tahsili… Tüm aktif ve pasifin bir bütün halinde “devir alınması” suretiyle Şirket bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sonra eren Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Gündem’in 5’inci maddesinde görüşülerek onaylanan birleşme kararı ile ilgili olarak görülmekte olan tazminat davasının 04/11/2021 tarihinde görülen duruşmasında önemli bir gelişme olmamış ve bir sonraki duruşma 10/03/2022 tarihine ertelenmiştir.

DOKTA… Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin (Şirket) paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndan Alt Pazar’a geçmesi için yapılan başvuru Borsamız tarafından değerlendirilmiş olup, fiili dolaşım oranı %5’in üzerine çıkan Şirket paylarının Kotasyon Yönergesinin 23/2 ve Borsamız Pay Piyasası Yönergesi’nin 37/1,2,3 maddeleri kapsamında 08/11/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Şirketin payları, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Alt Pazar’da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır.

EKGYO… Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi 565 Ada 1 Parselde yer alan 47 adet konut ve 7 adet ticari üniteden oluşan toplam 54 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 02.11.2021 tarihinde alınmıştır.

GESAN… Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Türk bir müteahhitlik firması arasında Semerkant Kültür Merkezi Orta Gerilim Elektrik Aksamları’nın tedariki için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 1.277.092,80-USD’dir. HDFGS… Ortaklık Aleyhine Açılan Dava Hk… Şirket yatırımcılarından Sait Örek tarafından 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligatın 25.06.2021 itibarıyla şirkete ulaştığı 25.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Dosyanın dünkü duruşmasında şu kararlar alınmıştır; -Davacıya talebini somutlaştırmak ve açık bir şekilde talep sonucunu belirlemek, talebinin dayandığı delilleri ifade etmek için 1 haftalık kesin süre verilmiş ve kesin sürede talebin açıklanmaması halinde davanın açılmamış sayılacağı ihtar edilmiş; -Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan davacının şirket pay sahibi olup olmadığının sorulmasına karar verilmiş, -Usuli eksikliklerin tamamlanması akabinde bir sonraki celse ön inceleme duruşmasının yapılmasına karar verilerek ön inceleme ertelenmiş, -Usuli eksikliklerin celse arasında tamamlanması halinde duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden ön inceleme yapılabileceğinin ve karar verilebileceğinin taraflara ihtarına karar verilmiş, -Duruşma günü 22.12.2021, saat 13:30’a bırakılmıştır.

KONTR… İştirak “Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.” geliştirdiği IoT(internet of things) test uyduları için, 2022 yılında 3 adet uydunun yörüngeye gönderilmesine yönelik anlaşma imzalamıştır. Fırlatmalar SpaceX Falcon 9 roketleri ile 2022 yılı 3. Çeyrekte 1 adet ve 2022 yılı 4. Çeyrekte 2 adet olmak üzere yapılacaktır.

LOGO… Şirketin, oy hakkı veren paylarının % 100’üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi’ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Şirket çatısı altında kolaylaştırılmış usulde birleşmelerine yönelik işlemler tamamlanmış olup söz konusu birleşme işlemi Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 04.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

MAGEN, ESEN, NATEN… Şirket, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak ve santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiş ve şirketlerin bu kapsamda birleşme işlemlerini gerçekleştirmişti. Yine bu bağlamda; Şirket Yönetim Kurulu, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu’ndan devir alınan Ekonova Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Göksu7 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. şirketlerinin Çayören Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. unvanı altında birleştirilmesine ve Çayören Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. firmasının yeni unvanının “Troya Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.” olmasına karar verilmiştir. Yine Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 dolaylı bağlı ortaklıkları olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu’ndan devir alınan Elmalı Des Enerji Üretim A.Ş., ATSGES Elektrik Üretim A.Ş. ve Zelkova Elektrik Üretim A.Ş. şirketlerinin Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. unvanı altında birleştirilmesine karar verilmiştir. Aynı zamanda Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 dolaylı bağlı ortaklığı olan Ergün Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. şirketin yeni unvanının “Soleil Yenilenebilir Enerji Tic. A.Ş.” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Yukarıda yer alan tüm birleşmeler ve unvan değişiklikleri için 04.11.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular şirket tarafından yapılmıştır. Bu işlem bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketin konsolide finansal tablolarında bir etkisi bulunmayacaktır.

 MARKA… Şirketin 20.08.2021 tarih ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, Şirketle Canada Inc. firmasıyla işbirliği yapılması amacıyla merkez adresi Abbey House, 25 Clarendon Road, Redhill RH 1QZ, England adresinde faaliyet gösteren Nectars Limited şirketi ile Consulting&Scouting Anlaşması imzalanmış olup Kendall+Kylie firması ile nihai bir sözleşme imzalanmasına kadar, SPK’nın II-15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 6’ıncı madde kapsamında; söz konusu anlaşmanın kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Şirket Marka Yatırım Holding ile Kendall+ Kylie markalarının yetkilisi Canada Inc. firması arasında Kendall+ Kylie markalı ürünlerinin şirketin Türkiye’de yetkilisi olacağı üretim ve distribütörlük anlaşmaları imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmalarda Canada Inc. Şirketi adına Kendall+Kylie markalı ürünlerinin şirkete distribütörlüğünün, üretim ,dağıtım ve satım haklarının verilmesi hususları yer almaktadır.

TCELL… Şirketin Yönetim Kurulu, Paycell markasıyla yenilikçi ödeme çözümleri sunan bağlı ortaklık Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin mevcut ve farklı pazarlarda büyümesinin hızlandırılarak iş hacminin büyütülmesi stratejisi kapsamında, şirkete kaynak sağlanması amacıyla kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirmeye karar vermiştir. Satış sürecinin yönetimi için yatırım bankası J.P. Morgan Securities plc’ye yetki verilecek olup, potansiyel yatırımcılarla görüşmeler bu ay itibarıyla başlatılacaktır.

VBTYZ… Yönetim Kurulu’nun 04.11.2021 Tarihli kararı ile; Şirket yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Arnavutluk’ta 6.000.000 LEK (Arnavutluk Para Birimi) sermayeli bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Kurulacak şirketin sermayesinin tamamı VBT Yazılım AŞ tarafından karşılanacak olup şirketin 31.12.2021’e kadar kurulması planlanmaktadır.

VESTL… Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ’nin Polonya’da mukim iştirakleri olan Vestel Poland Sp. z.o.o. ile Vestel Polska Technology Center Sp. z.o.o., Vestel Poland Sp. z.o.o. çatısı altında birleştirilmiştir. Birleşme işlemi ile sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı amaçlanmaktadır.

 ISYAT… Şirket ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasındaki Risk Yönetimi Sistemleri Hizmet Alım Sözleşmesi karşılıklı mutabakat ile 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

SPK BÜLTENİ

İlk Halka Arzlar

 -Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş: Mevcut Sermaye: 50.000.000 TL Yeni Sermaye: 54.000.000 TL Bedelli Sermaye Artırımı: 4.000.000 TL Mevcut Pay Satışı: 8.000.000 Satış Fiyatı: 16,30 TL

-İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş: Mevcut Sermaye: 125.965.993,92 TL Yeni Sermaye: 141.465.993,92 TL Bedelli Sermaye Artırımı: 15.500.000 TL Mevcut Pay Satışı: 10.350.000 Ek Pay Satışı: 5.170.000 Satış Fiyatı: 11,85 TL

Diğer Başvuru Sonuçları

ETILR… Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) imtiyazlı 2.136.433,12 adet A grubu ve 13.447.621,51 adet B grubu olmak üzere sermayesinin 38,96’sını temsil eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarını 24.05.2021 tarihinde devralan Mehmet Hilmi SOYLU ve İzzettin KAPLAN tarafından Şirket’in imtiyazlı paylarının devrinin açıklandığı tarihte (24.05.2021) mevcut diğer pay sahiplerine 1 TL nominal bedelli Şirket payı için 5,33 TL üzerinden gönüllü pay alım teklifinde bulunulmasına ilişkin olarak hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Kurulca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

A1CAP, ACP… A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin “Soğanyemez Mahallesi , Cumhuriyet Meydanı D:211 Edremit/BALIKESİR” adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu , Cumhuriyet Plaza K:4 başvuru olumlu karşılanmıştır.

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu